Day 3 – Cradle Mountain to Davenport – Tasmania

Click for larger version

Click for larger version

Click for larger version

Click for larger version

Click for larger version

Click for larger version

Click for larger version